Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PIONEX Piotr Gabryś

Ogólne warunki sprzedaży Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego PIONEX Piotr Gabryś wydane zostały na podstawie art. 384 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.].

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. OWS określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez PIONEX w obrocie niekonsumenckim. OWS nie dotyczą umów zawieranych z konsumentami.
 2. OWS umieszczone sa na stronie internetowej firmy  www.pionex.com.pl oraz wywieszone w działach sprzedaży w siedzibie firmy oraz w jej oddziałach.
 3. W przypadku zaakceptowania OWS poprzez podpisanie stosowanej adnotacji w treści zamówienia ,faktury lub dokumentu WZ uznaje się, że OWS będzie miało zastosowanie wobec dalszych umów sprzedaży towarów lub usług, nawet jeżeli kolejne dokumenty nie będą zawierały akceptacji OWS.
 4. Użyte w OWS pojęcia należy rozumieć, jak poniżej:
 5. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży PIONEX, stanowiące wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c., który wiąże Kontrahenta, jeżeli zostały spełnione warunki określone w tym przepisie;
 6. PIONEX – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PIONEX Piotr Gabryś;
 7. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z PIONEX umowę w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Kontrahent – osoba, niebędąca konsumentem, która składa zamówienia lub zawiera z PIONEX umowę sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez PIONEX;
 9. Umowa – umowa sprzedaży towarów lub usług przez PIONEX, której potwierdzeniem zawarcia są faktura VAT lub dowód wydania WZ.

§ 2 PRAWO WŁASNOŚCI:


PIONEX  zastrzega, że prawo własności  sprzedawanego towaru przejdzie na Kontrahenta  dopiero w momencie zapłaty całości należności za dany towar na rzecz PIONEX.

§3 ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy towarów zakupionych przez Kontrahenta będą realizowane na podstawie pisemnych lub innych zamówień i uzgodnień pomiędzy PIONEX a Kontrahentem ze wskazaniem ich asortymentu, ilości, jednostki miary, terminu realizacji, miejsca [nazwa, dokładny adres z kodem pocztowym Kontrahenta lub Odbiorcy wskazanego przez Kontrahenta, numeru telefonu do osoby odbierającej towar] i sposobu dostawy, ceny i sposobu zapłaty.
 2. Dział Zamówień jest do dyspozycji Kontrahenta w każdy dzień roboczy w ustalonych godzinach . Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę za pomocą faksu (numer dostępny na stronie internetowej) lub poczty elektronicznej. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 danego dnia traktuje się za zamówienia złożone PIONEX pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia takiego zamówienia.
 3. Zamówienia powinny być przez Kontrahenta opatrzone pieczątką firmową lub/i imienną oraz czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w jego imieniu. W przypadku, gdy adres dostawy jest inny niż adres Kontrahenta, należy dodatkowo podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej przez Kontrahenta do odbioru towarów. Zamówienia dotyczące długoterminowych dostaw muszą zawierać szczegółowy harmonogram tych dostaw.
 4. PIONEX nie odpowiada za błędy popełnione przez Kontrahenta w zamówieniach lub zmianach zamówień. W przypadku powstania jakichkolwiek kosztów z tytułu takiego błędu, PIONEX ma prawo obciążyć Kontrahenta tymi kosztami.
 5. Wszelkie zmiany w zamówieniach lub ich anulowanie [korekta zamówienia] muszą być dokonane w formie pisemnej.
 6. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności lub/i przekroczenia kredytu kupieckiego PIONEX może wstrzymać przyjęcie złożonego przez Kontrahenta zamówienia do realizacji, aż do czasu zapłaty przez niego należności.
 7. PHU PIONEX wystawia fakturę korekty sprzedaży w dacie otrzymania zwrotu towaru lub udzielenia dodatkowego rabatu po uzgodnieniu z klientem oraz rozlicza związany z tym podatek VAT w miesiącu wystawienia korekty

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Terminy płatności określane są w umowach sprzedaży towarów lub usług lub na fakturze VAT.
 2. W przypadku uchybienia ustalonemu terminowi płatności PIONEX może żądać, bez odrębnego wezwania, zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości:
 3. do 30 dni włącznie od upływu terminu płatności – według stopy odsetek ustawowych;
 4. powyżej 30 dni od upływu terminu płatności – w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, aktualnych na dzień naliczania odsetek.
 5. Oprócz odsetek, o których mowa w ust. 2, w razie opóźnienia w zapłacie PIONEX może żądać od Kontrahenta:
  • opłaty za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty [listem poleconym]: 35,00 PLN oraz
  • zwrotu kosztów windykacji w postaci prowizji za przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy zarządzającej należnościami: nie więcej niż 15,00 % licząc od kwoty wyegzekwowanej należności, a także wszelkich innych kosztów związanych z windykacją.
 6. W przypadku uchybienia terminowi płatności powyżej 30 dni do Kontrahenta kierowane jest wezwanie do zapłaty, w którym wyznaczany jest dodatkowy 3 dniowy termin do zapłaty. Sprawa może być przekazana do zewnętrznej firmy zarządzającej należnościami nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty płatności.

§ 5 DOSTAWY

 1. Z chwilą wydania rzeczy przez PIONEX na Kontrahenta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
 2. Miejscem wykonania świadczenia przez PIONEX., a zatem miejscem wydania rzeczy jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez PIONEX, wówczas miejscem wykonania świadczenia przez PIONEX jest magazyn PIONEX.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. PIONEX nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
 2. Pionex jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

§ 7 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie roszczenia dotyczące wad, opóźnień w dostawie, odpowiedzialności za produkt lub inne roszczenia za szkody sporządzane będą w formie pisemnej i przekazywane PIONEX przez Kontrahenta bez zbędnej zwłoki.
 2. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kontrahenta do wstrzymania zapłaty za towar lub usługę bądź za jego część.
 3. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
  • dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
  • dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
 4. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym , o rodzaju szkody w zakupionym towarze [stwierdzenie braku lub uszkodzenia]. Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
 5. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną PIONEX może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 8. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kontrahenta prawa do reklamacji.

§ 8 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU


Wszelkie spory mogące powstać w zakresie objętym OWU poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu z uwagi na siedzibę PIONEX.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia PIONEX o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 3. W zakresie nieuregulowanym OWU zastosowania mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.